Om Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan

Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan bygger på de evidensbaserade behandlingsrekommendationer som Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi tagit fram efter SBU-rapporten Rörbehandling vid inflammation i mellanörat. I referensgruppen för registret har vi valt att använda operationsindikation, hörselförbättring och patientnöjdhet som kvalitetsmått. Intentionen är att mäta om behandlingsrekommendationerna följs och om dessa ger god vårdkvalitet. Friska barn och ungdomar under 15 år och utan komplicerande tillstånd som t ex Downs syndrom, sensorineural hörselnedsättning eller LKG-barn, registreras. Alla tillfällen när rör sätts ingår i registret, både förstagångsrör och andra rör.

Rutiner för registrering

Rutiner för registrering får upparbetas lokalt. Den preoperativa blanketten fylls i vid beslut om rörsättning. I de fall operationsbeslut, operation och återbesök sker hos olika vårdgivare ansvarar den som ställt indikationen för att registreringen fungerar, endera genom intern kommunikation eller genom att samtliga medverkande registrerar i registret.

Registrets fyra delar

Preoperativ enkät
Blanketten fylls i vid beslut om rörsättning. Behandlande läkare fyller i namn, personnummer och e-mailadress till patienten.
Indikation: Hörselnedsättning på grund av sekretorisk otit (SOM) eller recidiverande otiter (rAOM), en kombination av dessa eller annan indikation.
Hörselnivå uttrycks i dB enligt TMV4 (0.5, 1, 2, 4 kHz), alternativt uppskattad hörselnivå utifrån audiovisuellt test i ljudfält (AV-test, tidigare kallat ”tittlåda”).
Antalet säkerställda otiter, definierade som rinnande öra eller genom diagnos av ÖNH-läkare, anges.
Vårdnadshavaren fyller i skattningsskalor avseende grad av besvär. Man skriver ut denna blankett och låter föräldrarna själva fylla i den. Någon från kliniken, läkaren själv eller medarbetare, för sedan in uppgifterna i webbformuläret.
I webbformuläret finns också utrymme för extra registreringar om det finns lokala önskemål. Då använder man ”fritt utrymme”. Det kan gälla om man till exempel lokalt vill följa en viss patientkategori.

Operationsenkät
Här anges datum för rörsättning, vilken typ av rör som sätts, samt på vilken sida, höger eller vänster, som rör sattes. Ange inte var det finns rör sedan tidigare, utan enbart nysatta rör.
Här finns också möjlighet till valfri registrering om den enskilde läkaren eller kliniken önskar kvalitetssäkra något extra i ”fritt utrymme”.

Enkät vid återbesök efter tre månader
Här anges hörselnivå uttryckt i dB enligt TMV4 (0.5, 1, 2, 4 kHz), alternativt uppskattad hörselnivå utifrån audiovisuellt test i ljudfält (AV-test, tidigare kallat ”tittlåda”).
Här finns också möjlighet till egen kvalitetssäkring i ”fritt utrymme”.

Patientenkät sex månader postoperativt
Patientblankett skickas automatiskt hem till den anmälda e-mailadressen efter sex månader. Vårdnadshavare anger på den elektroniska blanketten nöjdhet med resultatet, hur de uppfattar att barnet hör och om barnet har besvär av sin öronsjukdom.